สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

ในการนี้ ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้น พระราชทานผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2477 แล้วนำอัฐิมาบรรจุไว้ ณ ฐานรองรับ เพื่อให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้กราบไหว้ขอพร เป็นศูนย์รวมจิตใจ รำลึกถึงคุณงามความดีที่ท้าวสุรนารีได้สร้างไว้ต่อประเทศชาติ โดยจัดงานสมโภชน์เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 84

ในการนี้ ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดยสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้าน 32 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 5,000 คน ใช้เวลาฝึกซ้อมกว่า 2 เดือน เป็นกระบวนท่ารำบวงสรวงท้าวสุรนารี สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่นำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางค์ ตามแบบแผนในราชสำนักมาประยุกต์ผสมผสานให้งดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี และถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ

ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า "คุณหญิงโม" เป็นชาวเมืองนครราชสีมา เกิดเมื่อปี เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีผู้มีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกรานเมื่อปี2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมา คุณหญิงโม ได้รับการสถาปนาเป็นท้าวสุรนารี

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา