ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันประกอบพิธีลงนาม และกล่าวคำแสดงความอาลัย พร้อมทั้งทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน 13 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ให้กำลังใจกับนักบิน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินการขึ้นบินทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเครื่องบินกาซ่ามาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง ทำให้ขณะนี้มีเครื่องบินใช้ปฏิบัติงานทำฝนหลวงรวมทั้งหมดจำนวน 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงที่หน่วยฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงเติมปริมาณน้ำให้เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 22% ของความจุเขื่อน และเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 36% ของความจุเขื่อน