ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชเยี่ยมชมตลาดนัดเกษตรกรพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร

 เมื่อวันที่ 7 กย 61 เวลา 07.30 น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดเกษตรกร ที่ทางจังหวัดนครราชสีมา ให้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯจัดพื้นที่เปิดเป็นตลาดนัดเกษตรกร ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรนำผลผลิตทางเกษตร ผลไม้ ผัก สินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้าน นำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ได้ที่ตลาดนัดเกษตรกร บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายได้ทุกวันศุกร์ 

 

ปชส นม ภาพ/ข่าว