ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 


เมื่อวันที่16 ก.ย. 59  เวลา 07.30 น ที่วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าให้กับพระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับฟังธรรมเทศนา ตามโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด ทุกวันพระ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดผลดีในการดำรงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา