ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
วันที่ 4เมย60นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านโนนสว่างหมู่ที่6 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปภ.จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย โดยในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ ปภ.จังหวัดจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำระยะไกลไว้คอยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนโดยการสูบน้ำมากักเก็บไว้ในพื้นที่เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณในการขุดบ่อน้ำบาดาลและเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ควรจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็น ถัง โอ่ง กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในยามน้ำขาดแคลน
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว