ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
โคราชปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่ลำมูล เนื่องในงานสู่สายบุญ ด้วยสายธาร ปล่อยห่วงโซ่อาหาร ให้ลำมูล เมื่อวันนี้ 7เมย60 ที่ทุ่งแม่ป่าตาล บ้านด่านเกวียน ม.1 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่ลำมูล เนื่องในงานสู่สายบุญ ด้วยสายธาร ปล่อยห่วงโซ่อาหาร ให้ลำมูล เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำธรรมชาติ กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ รู้จักกันดีในชื่อของกุ้งแม่น้ำ กุ้งหลวง กุ้งนาง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีพี่น้องประชาชนร่วมงานในงานเป็นจำนวนมาก
 
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว