ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 254 ทุน
เมื่อวันที่19กย59 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 254คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,270,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้อ่านพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุนดังกล่าวด้วย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีเด็กออทิสติกและเด็กพิการอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 617 คน