ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
โคราชระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนหวังเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 31 พค. 60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชนเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางราชการในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนเมืองนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสวนเมืองทอง-สวนสุรนารี-สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารีและบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนราชดำเนิน อีกทั้งการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้า บริเวณลานอนุสารีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณตลาดแม่กิมเฮง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจราจร จัดระเบียบการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา ระบบขนส่งสาธารณะและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดคิด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 
ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว