ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

บรรยากาศเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา พบว่านายจ้างส่วนใหญ่นำเอกสารแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญญาติ มายื่นยังจัดหางานจำนวนมาก

บรรยากาศเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา พบว่านายจ้างส่วนใหญ่นำเอกสารแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญญาติ มายื่นยังจัดหางานจำนวนมาก วันที่ 24 ก.ค. 60 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมา ตรวจเยี่ยมการให้บริการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าววันแรก สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดให้บริการเปิดศูนย์ พบว่ามีนายจ้างนำเอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานทั้ง 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา และลาว มายื่นตรวจสอบเอกสารยังสำนักงานจัดหางานจำนวนมาก ซึ่งนายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนคราชสีมา คาดว่าจะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวกว่า 2,000 คนที่นายจ้างนำเอกสารมาแจ้งการจ้างงานในวันนี้ และคาดว่าจะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวกว่า 2,000 คนที่นายจ้างนำเอกสารมาแจ้งการจ้างงานในวันนี้ และคาดว่าหลังสิ้นสุดการเปิดศูนย์รับแจ้งจะมีแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง- ครบุรี-วังน้ำเขียว และอำเภอเสิงสาง ซึ่งการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน เฉพาะแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเป็นกลุ่มผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น หลังจากนั้นจะการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง วันที่ 8สิงหาคม -16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อที่ทำการออกหนังสือเพื่อส่งตัวให้ลูกจ้างกลับไปดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารให้ถูกต้องยังประเทศของตนและกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องต่อไป

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว