ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ไปมอบให้ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
 
วันที่ 5 ต.ค. 60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำมอบให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 เพื่อรวมพลังความรักความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้สิ่งของพระราชทานจะนำไปเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้แก่สังคมส่วนร่วมเพื่อนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มียอดผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 206,784 คน จากจำนวนประชากร 2,636,657คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์ 50,852 คน 2.งานโยธา 11,042 คน 3.งานบริการประชาชน 95,802 คน 4.งานรักษาความปลอดภัย 11,013 คน 5.งานประชาสัมพันธ์ 9,780 คน 6.งานขนส่ง 3,176 คน 7.งานแพทย์ 17,877 คน 8.งานจราจร 7,242 คน
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว