ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 62  นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่าแหล่งผลิตน้ำประปาในพื้นที่เริ่มแห้งขอดประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน 10 หมู่บ้าน 4 ตำบล 600 คาเรือน หลังจากปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่เริ่มแห้งขอดจนหมด ทางเทศบาลตำบลช่องแมว ได้นำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ล่าสุด นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสูงเนิน อำเภอเฉลิมพระเกรียติ และ อำเภอพระทองคำ และได้ เร่งแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ จำนวน 10 อำเภอ และสั่งการให้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เร่งเป่าบ่อน้ำบาดาลเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดย เป่าล้างบ่อบาดาลมาแล้ว จำนวน 50 บ่อเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้น้ำบาดาลได้อีกครั้ง  โดยคาดว่าภัยแล้งขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น และ ในปีนี้ภัยแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ

 

ปชส. นม .ภาพ/ข่าว