ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ Life Style Hall ชั้น ๑ เดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานแถลงข่าว "โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศล เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” พร้อมด้วย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ได้ร่วมกันแถลงข่าว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม "โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดขึ้น ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และได้ร่วมกันทำความดี โดยการร่วมบริจาคเงินตลอดเส้นทาง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกฉินที่มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิของ กระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีจำนวนเตียง ๑,๓๐๐ เตียง ดูแลประชาชนครอบคลุม ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม ๖.๗ ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัย อย่างเท่าเทียมกัน ลดอัตราการตายและความพิการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้ อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุด ในการรักษา ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่อื่น นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มี สถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุดในประเทศไทยติดต่อกันมาหลายปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายต่อปี มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๙๐๐ รายต่อปี หรือเฉลี่ยวันละ 3 รายจากอุบัติเหตุ และมีผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยโรคและอาการต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียต่อร่างกาย หรือใน บางรายอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิต บางรายต้องได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน ทำให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภารกิจในการดูแลสุขภาพของประชาชนจำนวนมาก มีความแออัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่มีความพร้อมทาง ด้านบุคลากรทางการแพทย์ มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขา แต่พื้นที่ให้บริการมีความคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการห้องผ่าตัดมีจำนวนจำกัด เครื่องมือทางการแพทย์มีไม่เพียงพอที่จะสามารถตอบสนองระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้ จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนมาเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยานด้วยกัน เพื่อสุขภาพ ที่แข็งแรง และร่วมบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกกำลังกาย จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรม "โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2560 ขอเชิญประชาชนมาร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคตลอดเส้นทางการจัดกิจกรรม โดยรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการทราบเส้นทางของการจัดกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook:เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา หรือ www.mnrh.go.th นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับการเตรียมงานกิจกรรม "โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการซ้อมวิ่งทุกวันพุธ ซึ่งเป็นการซ้อมวิ่งภายในโรงพยาบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และชมรมวิ่งบุ่งตาหลัว รวมถึงผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เริ่มซ้อมครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนเส้นทางที่จัดกิจกรรม ตลอด ๗ วัน ๗ เส้นทาง ๗ จังหวัด (จุดพักขบวน) ๑. นนทบุรี 2.ปทุมธานี 3.สระบุรี 4.นครราชสีมา 5.ชัยภูมิ 6.บุรีรัมย์ และ 7.สุรินทร์ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๗๗๔ กิโลเมตร มีดังนี้ เริ่มต้นวิ่งวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๗.๐๐ น. ปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยระยะทางในวันแรก รวมทั้งสิ้น ๓๔ กิโลเมตร วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระยะทาง ๒๒.๕ กิโลเมตร วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะแบ่งออกเป็น ๒ สาย ได้แก่ สาย A ระยะทาง ๖๒ กิโลเมตร สาย B ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะแบ่งออกเป็น ๓ สาย ได้แก่ สาย A ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร สาย B ระยะทาง ๕๙ กิโลเมตร สาย C ระยะทาง ๘๑ กิโลเมตร วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะแบ่งออกเป็น ๗ สาย ได้แก่ สาย A ระยะทาง ๔๖ กิโลเมตร สาย B ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร สาย C ระยะทาง ๓๖.๕ กิโลเมตร สาย D ระยะทาง ๕๗ กิโลเมตร สาย E ระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร สาย F ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร สาย G ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม จะแบ่งขบวนออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม VIP (เดิน หรือ วิ่ง หรือ ปั่น) เริ่มต้นขบวนจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เวลา ๙.๐๐ น. ถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขบวนเดินวิ่ง ทั้ง ๗ สาย เริ่มจากจุดพักของวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. สิ้นสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่ม คาดว่าน่าจะมาถึงลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในเวลาใกล้เคียงกัน สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม "โครงการเดิน ปั่น วิ่ง มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สามารถดูรายละเอียดเส้นทางการจัดกิจกรรมหรือช่องทางการบริจาค ได้ที่ Facebook: เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา หรือ www.mnrh.go. และสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านทางบัญชีชื่อ จังหวัดนครราชสีมาเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย 694-0-27027-2 และธนาคารกสิกรไทย 028-8-49402-9

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว