ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 4ตค59 ที่ศาลาประชาคมบ้านทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินให้เกษตรกรในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตามมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยมอบเงินให้แก่ชาวนาในอำเภอห้วยแถลงที่ผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้าน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการ ในเบื้องต้น จำนวน 20 ราย รายละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ส่วนชาวนาอีกกว่า 9,175 ราย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และการพิจารณารับรองสิทธิจากคณะกรรมการ คาดว่า จะสามารถมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงทั้งหมด 9,175 ราย เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 เป็นมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 3.7 ล้านราย รายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน