ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

ในการนี้ ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้น พระราชทานผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2477 แล้วนำอัฐิมาบรรจุไว้ ณ ฐานรองรับ เพื่อให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้กราบไหว้ขอพร เป็นศูนย์รวมจิตใจ รำลึกถึงคุณงามความดีที่ท้าวสุรนารีได้สร้างไว้ต่อประเทศชาติ โดยจัดงานสมโภชน์เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 84

ในการนี้ ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดยสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้าน 32 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 5,000 คน ใช้เวลาฝึกซ้อมกว่า 2 เดือน เป็นกระบวนท่ารำบวงสรวงท้าวสุรนารี สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่นำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางค์ ตามแบบแผนในราชสำนักมาประยุกต์ผสมผสานให้งดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี และถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ

ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า "คุณหญิงโม" เป็นชาวเมืองนครราชสีมา เกิดเมื่อปี เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีผู้มีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกรานเมื่อปี2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมา คุณหญิงโม ได้รับการสถาปนาเป็นท้าวสุรนารี