ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้มีเป้าหมายการดำเนินการลดอุบัติเหตุ 4 ด้าน ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ รักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวก 372 จุด เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะ 60-80 คัน ตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชม ตั้งจุดช่วยเหลือผู้เดินทาง 8 แห่ง ขอความร่วมมือรถบรรทุก หยุดวิ่งช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. 61
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว