ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ภารกิจ คือ 1 ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษขยะ ทำความสะอาดโดยรอบที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ , 2 ทำความสะอาดริมถนนสายโคกกรวด-โนนไทย ช่วงบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ และทาสีกำแพงรั้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย บริเวณส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่บริเวณบ้านพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว