ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้นที่๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การจัดการน้ำเสียชุมชน และการจัดทำแผนอนุรักษ์ลำตะคอง และวัน ทสม.แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยภาคประชาชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ๖ อำเภอที่ติดลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาของอีสานในปัจจุบัน และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเซียน ดังนั้นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาเมืองในอนาคต จะต้องตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบคู่ขนานกันไป สืบเนื่องจาก ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในปีที่ผ่านมา พบว่าลำตะคองตอนล่าง มีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คืออยู่ในระดับเสื่อมโทรมมากถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม กระทบสุขภาพของประชาชน และมีผลต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูตะคอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำในกลุ่มน้ำลำตะคอง พัฒนาศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษ์ลำตะคอง ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูลำตะคอง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดอบรมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ อำเภอ ที่อยู่ติดลำตะคองและประชาชนในพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวังและการจัดการน้ำเสียชุมชน จัดประชุม สัมมนาฝึกอบรม ชุมชนที่อยู่ติดลำตะคอง และจัดตั้งเครือข่าย ทสม. รักษ์ลำตะคอง จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูลำตะคองของเครือข่าย และการสำรวจ ตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษ