ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙ ที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีพิธีพรามหณ์ การถวายเครื่องสักการะ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมเสาหลักเมืองจำลอง และถวายผ้า 3 สี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อนวันจัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองนครราชสีมา และตั้งเสาหลักเมืองจำลอง ได้มีกิจกรรม "Big Cleaning Day” ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำประชาชน ข้าราชการ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในโอกาสครบรอบ 360 ปี เมืองนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ทำการปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างาม ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอนุชนคนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ของศาลหลักเมืองนครราชสีมา อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธา เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเคารพสักการะ เป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและของชาติ ให้คงอยู่สืบไป และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบ เป็นการเร่งด่วน ร่วมทั้งขยายพื้นที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ให้มีความกว้างขวาง สง่างาม สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มากราบไหว้สักการะได้อย่างทั่วถึง และให้ศาลหลักเมืองนครราชสีมาเป็น (landmark) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเคารพสักการะ
 
 
ปชส.นม./ข่าว/ภาพ