ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์นครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมพิธี
               เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญ ๆ ของชาติอย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดคือ ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้
            ทั้งนี้สำหรับความเป็นมาของวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว