ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 31 สค 59 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสระประทีป หมู่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และประชาชนชาวอำเภอเสิงสางร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 คนๆละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน จำนวน 10 คนๆละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท มอบพันธ์ปลา จำนวน 50 ถุง และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมว่า พื้นที่อำเภอเสิงสาง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร แต่ปัจจุบัน เกษตรกรอำเภอเสิงสางส่วนใหญ่ ทำนา ปลูกมันสำปะหลังและยางพารา ซึ่งราคาในตลาดไม่ค่อยดีนัก จึงอยากให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรมาเป็นการปลูกไม้ผล เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ซึ่งตลาดกำลังต้องการ และมีราคาสูง รวมทั้งทุเรียน และมังคุด โดยให้นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยน

               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังกล่าวอีกว่า พื้นที่อำเภอเสิงสาง ยังเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัว ควาย แพะ แกะ เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับ ธกส. กำลังให้เงินทุนกู้ยืม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 จึงอยากฝากให้เกษตรกร อำเภอเสิงสาง ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตร พร้อมกันนี้ ยังกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้ประชาชนชาวอำเภอเสิงสาง ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักใคร่ สามัคคี มีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา  การช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง และร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ไม้ยางนา ไม้สัก มะค่า พะยูง ไม้ตะเคียน ตามหัวไร่ปลายนา เพื่อสร้างแนวเขต และไม่มีความขัดแย้งกัน ประกอบกับ ในระยะยาว จะได้มีไม้สำหรับการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กับบุตรหลานต่อไป รวมทั้ง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดูแลทุกข์สุขของประชาชน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่ดินทำกิน สามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งทางจังหวัดจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป