ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
ในหลวง รัชกาลที่ 10 พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 2สค60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จำนวน 250 คน ที่ศาลาการเปรียญวัดดอนยาวน้อย ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชาชนที่เข้ารับพระราชทานถุงยังชีพ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีที่ได้พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ สำหรับในพื้นที่อำเภอโนนแดงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 2,406 ครอบครัว ที่นา จำนวน 34,610 ไร่

 

สชส.นม.  ภาพ/ข่าว