ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

                                                                        

                                                   

  นายมุรธาธีรฺ์ รักชาติเจริญ                                      นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล                                  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                                     

    นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว                                                                                                          นายอัสนีย์  เชาว์วาทิน

  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา                                                                                                 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา