ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

                                                                        

                       

     นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล           นายอภินันท์ เผือกผ่อง          นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา              นางปิยะฉัตร อินสว่าง

      รองผู้ว่าราชการจังหวัด                 รองผู้ว่าราชการจังหวัด           รองผู้ว่าราชการจังหวัด                  รองผู้ว่าราชการจังหวัด

                                                                                                

    นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์                                                                                                       

  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา