ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

                                                                        

                          

  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล               ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์             ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง             นางปิยะฉัตร อินสว่าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                                

    นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว                                                                                                       

  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา