ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

                                                                        

                     

  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล               ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์             นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ             นางปิยะฉัตร อินสว่าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                                

    นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว                                                                                                       

  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา