วันที่ 4ตค59 ที่ศาลาประชาคมบ้านทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบเงินให้เกษตรกรในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง ตามมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยมอบเงินให้แก่ชาวนาในอำเภอห้วยแถลงที่ผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้าน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการ ในเบื้องต้น จำนวน 20 ราย รายละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ส่วนชาวนาอีกกว่า 9,175 ราย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และการพิจารณารับรองสิทธิจากคณะกรรมการ คาดว่า จะสามารถมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงทั้งหมด 9,175 ราย เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 เป็นมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 3.7 ล้านราย รายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา