เวลา 14.40 น. วันที่ 16 มค 61 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จจากตำหนักทิพย์พิมาน ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ พระราชทานโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดและเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการฯ แก่ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยตราสัญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำ สื่อถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เลี้ยง จึงทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งรู้ถึงวิธีป้องกันโรค เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่มีเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก จากนั้น พระราชทานพระอนุญาตให้สื่อมวลชน เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงแนวปฏิบัติของไทยในการดำเนินโครงการฯ และการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน จากการเสด็จไปเข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลก ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน และสัตว์เลี้ยง ซึ่งในแต่ละปียังมีคนไทยที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่จำนวนหนึ่ง ขณะที่ประเทศทางยุโรปไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า แสดงให้เห็นถึงความล้าหลัง องค์การอนามัยโลกจึงได้แต่งตั้งให้ทรงเป็นหัวหน้าชุดในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในระยะเวลา 3 ปี โดยต้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จากนั้น ทรงร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัข โดยทรงตรวจและทรงวางยาสลบสุนัขพันธุ์ไทยผสมเพศเมีย อายุ 1 ปี ชื่อกาแฟ เพื่อผ่าตัดทำหมันร่วมกับสัตวแพทย์ในโครงการฯ โดยมีประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบตำหนักทิพย์พิมาน และในอำเภอปากช่อง นำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจรักษา และรับคำปรึกษาเกึ่ยวกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนรับแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 101 ตัว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา