เมื่อวันนี้ 5 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตรวจลงตราวีซ่า (VISA) และอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบหลักการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (มีใบจับคู่) ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้ไปดำเนินการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวที่ไม่มาจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ฯ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะไม่สามารถอยู่ต่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จตามกำหนด จังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดวันให้บริการตามตารางที่แนบ โดยขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการตามกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-355266-7 ต่อ 105 และ 086-4687563

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา