องคมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 ที่อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 30 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และชุมชน และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนตลอดถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อสถานศึกษา ภายในงานมีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ศาสนาสิกข์ ศาสนาอิสราม และศาสนาคริสต์ ชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และรางวัล ผลงานของคณะคระ นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา