ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมาประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งท่าเรือบกเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 ที่โรงแรมดิ อิมพีเยล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จัดทำขึ้นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก ให้สามารถเป็นกลไกสำคัญในการตอบสนองการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย รวมไปถึงสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านผ่านประตูการค้าหลัก ท่าเรือแหลมฉบัง ของประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค อีกทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าเรือบก โดยในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหัวข้อต่างๆ อาทิ แนวโน้มการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือหลักของประเทศ สภาพปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับท่าเรือหลัก รูปแบบแนวคิดในการจัดตั้งท่าเรือบก พื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งท่าเรือบก และบทบาทหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและบริหารจัดการท่าเรือบก
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว