ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 5 ม.ค. 60 ที่โรงเรียนจอมทองวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มาตรวจรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี ในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยได้มีการบริการตรวจรักษาโรค บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นอกจากการให้บริการตรวจรรักษาโรคของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. แล้วหน่วยงานจากส่วนราชการประจำจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่แก่พี่น้องประชาชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและดับเพลิงเบื้องต้น การบริการด้านช่าง/ด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำ สำรวจออกแบบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจรักษาสัตว์/การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การบริการเวชภัณฑ์ยาสัตว์ วัคซีนป้องกันโรค ทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งคลินิกเกษตรด้านต่างๆ ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจำนวนมาก
 
ปชส.นม./ภาพ /ข่าว