ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรกรจังหวัด สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบการโรงแป้งมัน และสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นไปตามกลไกของตลาด เนื่องจากปีที่ผ่านมามันสำปะหลังมีราคาดี ทำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ประกอบการโรงแป้งมันจะรองรับได้ จึงทำให้ราคามันสำปะหลังลดต่ำลง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในช่วงระยะนี้ควรแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนสักระยะ 1-2 เดือน เพื่อรอดูกลไกของตลาด และมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมกันนี้สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย ได้ทำหนังสือเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ชดเชยเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เช่นเดียวกับการชดเชยเงินให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังออกไปก่อนสักระยะ และรัฐบาลจะต้องเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดวางระเบียบให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวร หรืออาจใช้วิธีกำหนดโควตาการนำเข้า.
/////////////////////////////////