ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

จังหวัดนครราชสีมา ส่งหมู่บ้านปราบมอดพะยูงเข้าประกวดหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค หลังมีบทบาทในการบูรณาการร่วมอย่างเข็มแข็ง

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 พลโท วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ที่บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ให้การต้อนรับและนำคณะออกตรวจประเมินภายในหมู่บ้าน
สำหรับการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หรือ อพป. นั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ทำประชาพิจารณ์คัดเลือกหมู่บ้าน อพป.โนนกุ่ม เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมการประกวดหมู่ อพป. ดีเด่นระดับภาคในครั้งนี้