ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชรุดช่วยเหลือมอบสิ่งของ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 1 เมย62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอำเภอโนนไทย และส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดกิ่งอำเภอโนนไทย นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านดอนแต้ว และบ้างโกรงกาง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น หลังจากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอโนนไทยเกิดพายุพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ได้เกิดลมกระโชกแรง  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ จํานวน ๓ อําเภอ ๒๐ ตําบล ๕๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๖๔๐ ครัวเรือน สถานที่ราชการ จํานวน ๑ แห่ง วัด จํานวน ๓ แห่ง คอกสัตว์ จํานวน ๒๙ แห่ง และยังข้าว จํานวน ๓๑ แห่ง ประกอบด้วย  อําเภอแก้งสนามนาง จํานวน ๒ ตําบล ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๒,๘,๙,๑๐,๑๑ ตําบลโนนสําราญ และหมู่ที่ ๗,๙ ตําบลแก้งสนามนาง หลอด บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนในเบื้องต้น ๑๒๔ ครัวเรือน สถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านกอบ) จํานวน ๑ แห่ง และวัดบ้านกอบ จํานวน ๑ แห่ง อําเภอพระทองคํา จํานวน ๑ ตําบล ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๗,๑๐ ตําบลหนองหอย บ้านเรือนได้รับ ความเสียหายบางส่วน จํานวน 5 ครัวเรือน และ อําเภอโนนไทย จํานวน 5 ตําบล ๓๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๙,๑๐ ตําบลสายออหมู่ที่ ๓,๕,๖,๙ ตําบลด่านจาก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ ตําบลโนนไทย หมู่ที่ ๗,๑๗ ตําบลสําโรง หมู่ที่ ๑,๒๓,๔,๕,๖,๗๙๑๐ ตําบลมะค่า และ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลบัลลังก์ บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน จํานวน ๕๑๐ ครัวเรือน คอกสัตว์ จํานวน ๒๙ แห่ง วัด จํานวน ๒ แห่ง และยังข้าว จํานวน ๓๑ แห่ง การให้ความช่วยเหลือ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน เบื้องต้นแล้ว และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของราชการ

 

ปชส. นม. ข่าว