ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1เมย 62 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดกิจกรรมขนย้ายสุนัจจรจัดไปอยู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลฯ ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆรวมถึงเพิ่มภาพลักษณ์พื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ให้มีความสะอาดปราศจากมูลสุนัขและการคุ้ยเขี่ยขยะ โดยเริ่มปฏิบัติการจับสุนัขจรจัด วันนี้เป็นวันแรกจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2562

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาตั้งเป้าว่าในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมาต้องปลอดจากสุนัขจรจัดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสำรวจในเขตเทศบาลมีสุนัขจรจัดทั้งสิ้น 1,700 ตัว โดยภายในเดือน เมษายน จะทำการขนย้ายสุนัขทั้งหมดไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  อย่างไรก็ตามสุนัขจรจัดทั้งหมดที่ถูกจับแล้วย้ายไปศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์นั้น จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งสัตวแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด  นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส. นม ข่าว