ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 25 เม.ย. 62 ที่ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร        จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน นำ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า นับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เลื่องลือไปไกลทั่วทุกสารทิศ  โดยการประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน ได้ร่วมกันวางพวงมาลา กล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ และเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บรรพกษัตริย์ชาตินักรบ ให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการ ต่อชาติและปวงชนไทยอย่างหาที่สุดมิได้นับแต่ครั้งในอดีต ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

 

ปชส.นม ข่าว