ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 28 กค 62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น ณ บริเวณถนนสุรนารายณ์ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ถึงหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะทางประมาณ 2,2๐๐ เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562โดยได้นำจิตอาสา ร่วมกันการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตลอดสาย ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีรั้วและฟุตบาททางเท้า รวมทั้งทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบ อีกทั้งได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง จํานวน ๑๔๐ ต้นไว้ตลอดถนนอีกด้วย

ทั้งนี้ถนนดังกล่าวมีความสําคัญ ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนน จัดทําศาลาทางหลวง ป้ายจราจร ตีเส้นจราจรให้เกิดความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน  356,764  บาท  เพื่อเป็นสัญลักษณ์ การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความสามัคคีของชาวจังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว