ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

 วันนี้ (8 มิ.ย 63) ที่วัดมะเกลือใหม่ ตําบลมะเกลือใหม่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนำร่อง

หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง 

            ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานจัดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ประสบภัยแล้ง ให้มีงานทำ มีรายได้ มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี ให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ประสบภัยแล้ง ผู้ว่างงาน และผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพในพื้นที่ อําเภอสูงเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอห้วยแถลง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอประทาย 

            โดยมีโครงการฝึกอาชีพและการจ้างงานลงไปในพื้นที่ รวม 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จํานวน 5 กิจกรรม 2. โครงการฝึกอาชีพ บรรเทาปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายใต้จิตอาสาพระราชทานจังหวัดนําร่อง จํานวน 10 รุ่น 3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สู้วิกฤติ COVID -  19 จํานวน 2 รุ่น มีประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 360 คน

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว