ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันนี้ (10 มิ.ย. 63) ที่โรงแรมสีมาธานีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 63 โดยมีอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกาย จาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเทพารักษ์ อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมอบรม กว่า 200 คน

            กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย หรือ อสก. คือประชาชนที่มีความสนใจและอาสาสมัครจากท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาให้ได้รับความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น หรือชุมชนของตน ในการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายมวลชน สามารถดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง และบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว