ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันนี้ (11 มิ.ย. 63) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด ด้านการเกษตร (one stop service) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ตามที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานนโยบายโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการเกษตร (One Stop Service) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากเกษตรกร และช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการเข้าร่วมโครงการของรัฐทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสิงสาง ครบุรี ปักธงชัย ห้วยแถลง ด่านขุนทด จักราช อำเภอเมือง โชคชัย ขามทะเลสอ เฉลิมพระเกียรติ ห้วยแถลง ด่านขุนทด สูงเนิน สีคิ้ว บ้านเหลื่อม และปากช่อง พื้นที่ระบาดสะสม 30,303 ไร่ พื้นที่ทำลายแล้ว 3,104 ไร่ คงเหลือพื้นที่ระบาด 27,199 ไร่

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว