ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 17มิ.ย.63 ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งประชุมหารือมาตรการป้องกันการแร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ภายในสถานศึกษา ซึ่งจะมีการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กค 63 นี้ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 7 เขต ของจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเสนอแผนในการจัดการเรียนการสอน

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า สำหรับแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนขนาดเล็กสามารถเรียนได้ ตามปกติ เพราะจำนวนเด็กต่อห้องไม่เกิน 20 คน แต่ในส่วนของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเกิน 20 คน จำเป็นต้องมีการแบ่งห้องเรียน ออกเป็น 2 ห้องเรียน ห้องละไม่เกิน 20-25 คน และให้มีการสลับวันเรียน  เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด เช่น การสลับชั้น จันทร์/พุธ/ศุกร์ หรือ อังคาร/พฤหัสบดี ส่วนวันไหนที่ไม่มีเรียนที่โรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอน ทางออนไลน์  ตามที่โรงเรียนเห็นสมควรและจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กค นี้ อย่างแน่นอน  

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว