ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

แผนที่แสดงจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2562 จำนวน 60 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร