ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

้ประกาศราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดนครราชสีมา

้ประกาศราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดนครราชสีมา
File Size:
12.86 kB
Date:
01 March 2017

วัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ป.ช. ๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download