ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

้ประกาศราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดนครราชสีมา

้ประกาศราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดนครราชสีมา
File Size:
12.86 kB
Date:
01 มีนาคม 2560

วัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีและงานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ป.ช. ๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download