ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
File Size:
142.59 kB
Date:
22 มิถุนายน 2560

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย - อาเซียน เทรดแฟร์ ๒๐๑๗ นครชัยบุรินทร์ (Thai- ASEAN TredeFair ๒๐๑๗ Nakornchaiburin) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

พร้อมแบบ ป.ป.ช. ๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download