ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การจัดทำหนังสือ Korat Smart City สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธสาตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การจัดทำหนังสือ Korat Smart City สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธสาตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
File Size:
21.61 kB
Date:
13 กันยายน 2559
 
 
 
Powered by Phoca Download