ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
15.96 kB
Date:
06 August 2018

ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสรา้ง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download