ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
314.18 kB
Date:
26 March 2019

ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 เจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณโครงการ 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 
 
 
Powered by Phoca Download