ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู่ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน และชุดความรู้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน” ให้แก่กรรมการการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐโดยมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงาน คือการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมจำนวน 6,663 ทีม พื้นที่ดำเนินการ 83,151 แห่ง

 

ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว