ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 พค 61 ที่อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คร่วมลงนามในบันทึกคงามเข้าใจ กับผู้บริหารระดับสูงของ 2 มรดกของยูเนสโกในจังหวัด คือมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีอุทยานแห่งชาติ สัตย์ป่าและพันธุ์พืช และพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช โดยนางลักษมี ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนลีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ในฐานะจะเป็นเครือข่ายหรือสมาชิกของยูเนสโกครบทั้ง 3 องค์กรในอนาคต หากอุทยานธรณีโคราชหรือจีโอพาร์ค ได้รับการรับรองจากยูเนสโกตามโรดแม็ปปี พศ 2563 ซึ่งประเทศไทยโดยจังหวัดนครราชขสีมา จะได้ชื่อว่า เป็นดินแดน 3 มงกุฎของยูเนสโก หรือ The UNESCO Triple Crown ประเทศที่ 4 ของโลก ต่อจากอิตาลี เกาหลีใต้และจีน ด้วย

กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง 3 มรดกโลกดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงานของยูเนสโก ที่มุ่งพิทักษ์รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม และประชากร  รวมทั้งให้ความสำคัญกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบจีโอทัวร์ อย่างยั่งยืนของจีโอพาร์คโดยชุมชนท้องถื่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย