โคราชระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนหวังเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
 
เมื่อวันที่ 31 พค. 60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชนเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางราชการในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนเมืองนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสวนเมืองทอง-สวนสุรนารี-สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารีและบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนราชดำเนิน อีกทั้งการจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้า บริเวณลานอนุสารีย์ท้าวสุรนารีและบริเวณตลาดแม่กิมเฮง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการจราจร จัดระเบียบการจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา ระบบขนส่งสาธารณะและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดคิด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 
ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา