เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนดอนแซะ หมูที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ เป็นผู้แทนพระองค์นำอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายทหาร นายตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และเด็กนักเรียนให้การต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น และส่งผลให้ระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้นตามไปด้วย โดยพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทานในครั้งนี้ มีเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่ได้เข้ารับมอบจำนวน 4 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้ารับมอบ 371 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนแซะ อำเภอพิมาย จำนวน 170 คน โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 43 คน โรงเรียนขามขุนร่ม อำเภอชุมพวง จำนวน 116 คน และโรงเรียนบ้านดอนวัว อำเภอประทาย จำนวน 42 คน ซึ่งทุกโรงเรียนดังกล่าวได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ที่เข้ารับอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปชส.นม.   ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐