โคราชประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอ 32 อำเภอ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละอำเภอให้กับจังหวัด ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วางช่อดอกไม้จันทน์ของจังหวัด บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน เป็นเวลา 89 วินาที สำหรับดอกไม้จันทน์ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2,999,999 ดอก ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า พิธีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในต่างจังหวัดฯ กำหนดขึ้นพร้อมกันคือวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดพิธีวางดอกไม้จันทน์ ที่พระเมรุมาศ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ พร้อมอัญเชิญดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนวางขึ้นรถบุษบกไปเผา ณ ฌาปนสถาน วัดสุทธจินดาวรวิหาร ซึ่งในการนี้จังหวัดฯ จะเปิดให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะมีการเผาดอกไม้จ้นทน์ในเวลา ๒๒.๐๐ น. ซึ่งในวันดังกล่าวห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชเปิดให้ประชาชนที่มาร่วมงานนำรถเข้าไปจอดยังที่จอดรถของห้างซึ่งห้างได้จัดรถบริการ พร้อมจัดนิทรรศการ ฝนหลวงฝนแรกที่โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าราชการและประชาชนชายไทยอายุระหว่าง ๒๐ – ๖๐ ปี ที่ประสงค์จะบวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๕-๔๐๖๘-๙

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐