ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชนำจิตสาอาและชาวบ้านสร้างฝายในโครงการคนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
 
วันที่ 1 พย 60 ที่ลำห้วยยางตอนล่าง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำฝายแบบประชารัฐ คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งการสร้างฝายจะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีชาวบ้าน จิตอาสาในพื้นที่ร่วมสร้างฝายกว่า 100 คน ทั้งนี้ลำน้ำห้วยยางตอนล่าง เป็นลำห้วยธนนมชาติ กว้าง 15 เมตร ยาว 6,500 เมตร ลึก 3.5 เมตร การทำฝายในครั้งนี้จะสามารถกักเก็บน้ำในลำห้วยยางตอนล่าง ปริมาณกักเก็บ 21,600 ลบ.ม. และประชาชนในพื้นที่กว่า 376 ครัวเรือนจะได้รับประโยชน์
 
 
ปชส.นม.     ภาพ/ข่าว